Kontaktpersoner styret:

Marianne Smith Magelie
Styreleder

msma@online.no
Telefon: 922 61332

Espen Lindmark
Nestleder

espen.lindmark@stabak.no
Telefon: 924 64924

Jon Storaas
Styremedlem
Morten Nyborg
Styremedlem

morten@g2m.no
Telefon: 477 00093

Petter Olsen
Styremedlem

petter@sandefjordfotball.no
Telefon: 915 75014